รับนักศึกษาฝีกงาน...

 


สำนักงานบัญชี บริษัท พีเอซี ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด
บริการรับทำบัญชี และที่ปรึกษาด้านบัญชี ประกาศรับนักศึกษาฝีกงาน
จำนวน 2 อัตรา

" หัวข้อการฝึกงาน"

 • 1 จัดทำใบสำคัญทางบัญชี และบันทึกในระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ด้วยโปรแกรม Express
 • 2 จัดทำรายงานและตรวจสอบแบบทางภาษีอากรต่าง ๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • 3 จัดทำรายละเอียดประกอบการเงินและรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้คงเหลือ ค่าใช้จ่ายค้าง่ายคงเหลือ
 • 4 การจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีเพื่อการตรวจสอบประจำปี
 • 5 และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รับนักศึกษาฝึกงาน
1. นักศีกษาติดต่อสถานที่ฝึกงานด้วยตนเอง หรือแจ้งความประสงค์จากทางมหาวิทยาลัย
2. ยื่นแบบคำขอฝึกงานของสถาบันการศึกษา
3. รอตอบรับจากสำนักงานบัญชีคุณภาพ บริษัท พีเอซี ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด
4. เข้ารับการฝึกงานตามระยะเวลาที่ได้แจ้งไว้
5. ส่งรายงานการฝึก และสมุดบันทึกการฝึกให้กับทางสถาบันการศึกษาพร้อมสำเนาเอกสารให้กับบริษัท จำนวน 1 ชุด

1. นักศึกษาฝึกงาน สาขาบัญชี จำนวน 2 อัตรา
2. นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่สนใจทำงานเป็น Parttime 1 อัตรา

1. เพศหญิง
2. คุณวุฒิการศึกษา กำลังศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. มีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ หลักการบัญชีภาษีอากร
4. มีความเอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อการทำงานตลอดห้วงระยะเวลาการฝึก
5. ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ และทำวันเสาร์ 2 สัปดาห์ แรกของเดือนทุกเดือน
6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft word , Excell
7. มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Express จะได้รับการพิจารณาเป็น กรณีพิเศษ

8. คำเตือน : ไม่อนุญาตให้เล่น Internet และ Application Line ผ่าน มือถือ หรือ PC ระหว่างการฝึกฯ

1. รับสมัครทาง E- mail
2. สอบถามเพิ่มเติมตามหมายเลขโทรศัพท์ ด้านล่าง

คุณ กันธิมา สมพงษ์มิตร

บริษัท พีเอซี ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด

52/ 29 หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 2 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก หมู่ที่ 2
ตำยลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร : 08 9195 1921 แฟกซ์ : 0 7626 3493

Pac Quality Group

ก้าวสู่มาตรฐานและการบริการที่เป็นเลิศ  

 • ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
 • สิ่งที่ท่านกังวล...
  เมื่อทำธุรกิจ..
 • ท่านได้อะไร...
  เมื่อทำบัญชีกับเรา...