ประโยชน์ที่ท่าน
จะได้รับจากบริการของเรา
...

 


   

     1 ลดต้นทุนการทำบัญชี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจ้างพนักงานประจำ หรือพนักงานบัญชีที่เชี่ยวชาญ
        ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงและพนักงานเข้าๆออกๆ การทำงานขาดความต่อเนื่อง
     2 มีมืออาชีพดูแลในเรื่องบัญชี ส่งผลให้กิจการสามารถนำข้อมูลทางบัญชีการเงินมาใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการ
        การวางแผน และการดำเนินงาน เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที
     3 ธุรกิจได้รับการวางแผนภาษี ทำให้กิจการได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอย่างเต็มที่ และสามารถลดภาระค่าใช้จ่าย
        ในส่วนของเงินเพิ่มเบี้ยปรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกรณีที่กิจการเสียภาษีไม่ถูกต้อง

" วัตถุประสงค์การจัดทำบัญชี "

กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องมี "ผู้จัดทำบัญชี"
อย่างน้อยบริษัทละ 1 คน ในการรับผิดชอบการทำบัญชีของแต่ละบริษัท

 • เสริมสร้างระบบบัญชี และระบบภายในของบริษัทให้มีความเข้มแข็ง
 • จัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี พรบ.การบัญชี ที่ประมวลรัษฏากรกำหนด
 • จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ นำส่งได้ตรงต่อเวลา ประหยัดภาษีและลดความเสี่ยงจากการถูกกรมสรรพากรตรวจสอบและเรียกเก็บภาษีเพิ่มภายหลัง

Pac Quality Group

ก้าวสู่มาตรฐานและการบริการที่เป็นเลิศ  

 • ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
 • สิ่งที่ท่านกังวล...
  เมื่อทำธุรกิจ..
 • ท่านได้อะไร...
  เมื่อทำบัญชีกับเรา...