บริการด้านบัญชีและวางระบบบัญชี...

Wpfreeware 6:49 AM Technology

 

บริการด้านจดทะเบียน
สำนักงานของเรา ให้บริการด้านบัญชีและภาษีครบวงจร บริการท่านโดยทีมงานที่จบสาขาบัญชี  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญโดยตรงในวิชาชีพบัญชีและสอบบัญชีโดยทีมนักบัญชีที่มีคุณภาพ เรามุ่งผลิตบุลลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี พร้อมบริการท่านอย่างมืออาชีพ เพื่อที่ลูกค้าที่ใช้บริการทางด้านบัญชีกับ บริษัท พีเอซี ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด จะได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนี้

 • การบริการด้านบัญชี :
  • เพื่อให้กิจการมีระบบบัญชี ระบบเอกสาร และระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่ดี
  • การบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และประมวลรัษฎากรกำหนด เพื่อให้งบการเงินถูกต้องและเชื่อถือได้
  • การนำส่งภาษีได้ถูกต้องและทันเวลา ลดความเสี่ยงของภาระภาษีต่าง ๆ จากการถูกสรรพากรตรวจสอบ
  • วางแผนภาษีอากร ให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากรเพื่อให้กิจการมีภาระภาษีน้อยที่สุด

Pac Quality Group

ก้าวสู่มาตรฐานและการบริการที่เป็นเลิศ  

 • ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
 • สิ่งที่ท่านกังวล...
  เมื่อทำธุรกิจ..
 • ท่านได้อะไร...
  เมื่อทำบัญชีกับเรา...