ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียม

ในการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 


การจดทะเบียนบริษัท จะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

  • 1. จองชื่อ บริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 ชื่อ จองชื่อได้แล้วจะต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้จองชื่อ
   หมายเหตุ บุคคลที่จองชื่อต้องมีชื่อเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จอง

 • 2 จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัท ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้จองชื่อ เตรียมข้อมูล และเอกสารดังนี้


3. รายชื่อผู้ถือหุ้น 3 คน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมระบุอาชีพ (ค้าขาย หรือรับจ้าง)

ข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียม
1. จำนวนเงินทุนจดทะเบียน  และรายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สินทรัพย์ที่นำมาลงหุ้น
2. รายชื่อกรรมการผู้ลงนามผูกพันบริษัท
3. บ้านเลขที่ หรือสถานที่ตั้ง
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรการและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัทพร้อมเซ็นรับรอง
5. สถานที่ประกอบกิจการ บ้านเลขที่ (เจ้าของบ้าน)ต้องเซ็นหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการพร้อมเซ็น รับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านด้วย 6. โลโก้สำหรับจัดทำตรายางของบริษัท ถ้ามี

 

การรจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด มีดังนี้

1. จองชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 ชื่อจองชื่อได้แล้วจะต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันจองได้จองชื่อ
หมายเหตุ บุคคลที่จองชื่อต้องมีชื่อเป็นกรรการหรือหุ้นส่วน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จอง

2. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้จองชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียม

1. จำนวนเงินทุนจดทะเบียน และรายชื่อหุ้นส่วน สินทรัพย์ที่นำมาลงหุ้น
2. รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้ลงนาม และผูกพันห้างหุ้นส่วนจำกัด
3. สถานที่ตั้ง
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
5. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ
6. โลโก้สำหรับจัดทำตรายางของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถ้ามี

 

Pac Quality Group

ก้าวสู่มาตรฐานและการบริการที่เป็นเลิศ  

 • ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
 • สิ่งที่ท่านกังวล...
  เมื่อทำธุรกิจ..
 • ท่านได้อะไร...
  เมื่อทำบัญชีกับเรา...